III Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie Warsaw Build 2015

Warsaw Build to miejsce spotkań face-to-face dla architektów, producentów, firm budowlanych, dystrybutorów oraz profesjonalistów z branży! To jedyne międzynarodowe targi budowlano-wnętrzarskie w regionie, które przyciągają wystawców i odwiedzających z 35 państw. Do udziału w targach zapraszamy przede wszystkim profesjonalistów związanych z branżą.

* bezpłatny bilet wstępu jest do odebrania po uprzednim zarejestrowaniu się online
na stronie http://warsawbuild.pl lub podczas Targów w Recepcji targowej.

Jak oświetlić łazienkę

Oczywistym faktem jest, że łazienka to pomieszczenie, w którym dbamy o codzienną higienę. Jednak trzeba powiedzieć, że nie jest to jedyna rola łazienki. Łazienka bowiem jest też miejscem, gdzie możemy odpocząć i wyciszyć się po wyczerpującym dniu pracy. Dlatego tak bardzo istotne jest jej odpowiednie zaprojektowanie i wyposażenie. Jedną z czołowych ról w aranżacji łazienki odgrywa dobrze dobrane oświetlenie.

Czytaj więcej →

Targi Cooperation Build Expo

13-15 maja.  Wstęp na Targi jest BEZPŁATNY.

Godziny otwarcia: 10:00 – 17:00

Trzeciego dnia Tragów,  15 maja WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI!

Miejsce: Centrum Wystawiennicze EXPO XXI

ul. Prądzyńskiego 12/14

Warszawa

http://www.cbexpo.pl/

Konferencja BHP Bezpieczna praca w branży szklarskiej

Szanowni Państwo

Wydawnictwo Euro – Media Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o.

mają przyjemność zaprosić na konferencję

 

WIDOK NA BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZNA PRACA W BRANŻY SZKLARSKIEJ

 która odbędzie się 17 czerwca 2015 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej,

 przy ul. Kawęczyńskiej 36, w Warszawie.

 

Nasze zaproszenie kierujemy do:

 • przedstawicieli pracowni projektowych i pracowników firm zajmujących się montażem konstrukcji przeszklonych (szczególnie tych  biorących udział w ochronie przeciwpożarowej),
 • zakładów szklarskich parających się obróbką szkła i przygotowujących tafle szklane, w tym szyby zespolone z udziałem szkieł ognioochronnych,
 • przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych oraz pracowników pionów technicznych.
 • służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób zatrudnionych w branży szklarskiej (brygadzistów, kierowników zmian, służby bhp)

 

Tematyka konferencji:
*Organizator zastrzega sobie prawa do zmian w programie.

 • Wypadek przy pracy w branży szklarskiej – roszczenia pracownicze. Obniżenie kosztów pracodawcy

– Specjalista z ZUS

 • Bezpieczeństwo pracy na wysokości

 • Bezpieczny zakład – dobre praktyki we wdrożeniu standardów bezpieczeństwa na przykładzie wybranego zakładu pracy

 • Ochrona rąk w branży szklarskiej

 • System REACH w świetle obowiązujących przepisów  

– Biuro ds. Substancji Chemicznych

 • Transport Szkła

Część panelowa: Praktyczne podejście do bezpieczeństwa

 • Środki ochrony indywidualnej przy obróbce Szkła

 • Niebezpieczne substancje chemiczne – ocena ryzyka zawodowego lub REACH, omówienie kart charakterystyki

– Biuro ds. Substancji Chemicznych

 • Bezpieczeństwo obsługi maszyn służących do obróbki szkła

– ekspert Urzędu Dozoru Technicznego

 • Pionowy transport Szkła

– ekspert Urzędu Dozoru Technicznego

Kabina prysznicowa bez brodzika. Jak ją wykonać?

Decyzję o natrysku bez brodzika najlepiej podejmij jeszcze na etapie projektu domu. W takiej łazience trzeba bowiem zostawić odpowiedniej wysokości zapas na wszystkie warstwy podłogi i spadek, aby po wykonaniu natrysku podłoga łazienki była na tym samym poziomie co podłoga innych pomieszczeń.

Kabina prysznicowa bez brodzika – etap pierwszy

Po­nad­to przed przy­stą­pie­niem do prac wy­bierz model i ro­dzaj ka­bi­ny prysz­ni­co­wej – jej kon­struk­cja może być: ra­mo­wa, bez­pro­fi­lo­wa, uchyl­na lub prze­suw­na. Do każ­de­go typu ka­bi­ny, pro­du­cent prze­wi­du­je od­po­wied­ni bro­dzik. Gdy z niego re­zy­gnu­je­my, mu­si­my przy­go­to­wać za­bu­do­wę z pły­tek (po­sadz­kę) – w jego miej­sce.

Naj­pro­ściej jest wy­ko­nać z pły­tek kopię kształ­tu za­le­ca­ne­go bro­dzi­ka, w miej­scu mon­ta­żu ka­bi­ny płyt­ki muszą być równe – bez wy­sta­ją­cych de­ko­rów. Po­nad­to płyt­ki muszą być uło­żo­ne ze spad­kiem. Jego po­czą­tek po­wi­nien znaj­do­wać się w od­po­wied­niej od­le­gło­ści od we­wnętrz­nej kon­struk­cji ka­bi­ny (szkło lub rama) – to także znaj­dzie­my w za­le­ce­niach pro­du­cen­ta.

Kabina prysznicowa bez brodzika – etap drugi

Po­dej­ście ka­na­li­za­cyj­ne wy­ko­naj we­dług po­niż­szych za­le­ceń:

 • w podłodze na gruncie, na parterze domu bez piwnicy ułóż najpierw podejście, następnie zabetonuj podłogę, zamontuj syfon i dopiero teraz ułóż wierzchnią warstwę jastrychu;
 • w stropie gęstożebrowym w łazience na takim stropie podejście wykonaj albo na etapie wykonywania stropu, albo przed jego zabetonowaniem – tworząc rynienkę mieszczącą elementy przyłączeniowe. Jej głębokość powinna umożliwiać zrównanie górnej krawędzi syfonu z górną krawędzią stropu. Rury można też poprowadzić w kanałach pustaków znajdujących się między żebrami stropu;
 • w stropie monolitycznym, niewystarczająco grubym, aby pomieścić syfon i rury odprowadzające (jego grubość to ok. 14 cm), podłączenie najlepiej poprowadź pod stropem i osłoń je sufitem podwieszanym lub podnieś poziom dna natrysku.

Kabina prysznicowa bez brodzika – etap trzeci

Wodę do ka­na­li­za­cji mo­żesz od­pro­wa­dzić przez od­wod­nie­nie li­nio­we lub punk­to­we. W skład pierw­sze­go wcho­dzi kanał prysz­ni­co­wy, który wbu­do­wu­je się w po­wierzch­nię pod­ło­gi oraz ruszt. Ka­na­ły do­stęp­ne są w róż­no­rod­nych wy­mia­rach: dłu­gość 485 do 1185 mm, głę­bo­kość: stan­dar­do­wa 120 mm i w wer­sji ni­skiej 80 mm. Od­wod­nie­nia punk­to­we zaś, zwane ina­czej wpu­sta­mi pod­ło­go­wy­mi, zbu­do­wa­ne są z od­pły­wu mon­to­wa­ne­go w pod­ło­dze i krat­ki – mon­to­wa­nej na po­zio­mie po­sadz­ki.

Można też użyć od­wod­nień łu­ko­wych, jeśli mamy duże wy­mia­ry stre­fy na­try­sko­wej.

Kabina prysznicowa bez brodzika – etap czwarty

Na całej po­wierzch­ni pod­ło­gi w ła­zien­ce wy­ko­naj izo­la­cję prze­ciw­wod­ną. Wy­ko­rzy­staj do tego folię w pły­nie. Na­nieś ją wał­kiem albo pędz­lem na be­to­no­we pod­ło­że (na całej po­wierzch­ni pod­ło­gi) i otyn­ko­wa­ne ścia­ny do wy­so­ko­ści co naj­mniej 1,5 m (w ob­rę­bie stre­fy na­try­sko­wej). W na­roż­ni­kach za­sto­suj taśmy uszczel­nia­ją­ce. Po­nad­to ro­ze­tę od­pły­wo­wą sy­fo­nu za­izo­luj taśmą uszczel­nia­ją­cą.

Kabina prysznicowa bez brodzika – etap piąty

– co naj­mniej 2,5% (2,5 cm/1 m) w kie­run­ku od­pły­wu li­nio­we­go;

– 1,5% (1,5 cm/1 m) w kie­run­ku od­pły­wu punk­to­we­go.

Wy­star­czy więc wy­ko­na­nie ja­stry­chu gr. 5–6 cm, aby utwo­rzyć do­sta­tecz­nie sta­bil­ne za­głę­bie­nie. Spa­dek ukształ­tuj za po­mo­cą od­po­wied­nio przy­cię­tych desek, w de­sko­wa­niu ułóż ja­strych.

Kabina prysznicowa bez brodzika – etap szósty

Do pły­tek użyj ela­stycz­nych spoin wo­do­od­por­nych (naj­le­piej epok­sy­do­wych – mimo że są pra­wie dwu­krot­nie droż­sze od zwy­kłych spoin wo­do­od­por­nych, warto za­sto­so­wać je także na ścia­nie w ob­rę­bie ka­bi­ny – za­pew­nia­ją bo­wiem 100% szczel­no­ści, nie wy­kru­sza­ją się i nie wy­my­wa­ją)Ka­bi­na prysz­ni­co­wa bez bro­dzi­ka – etap siód­my

Aby od­gro­dzić na­trysk z od­wod­nie­niem od resz­ty ła­zien­ki, mo­żesz użyć tafli szkła har­to­wa­ne­go mon­to­wa­nych w różny spo­sób na spe­cjal­nych wspor­ni­kach lub za­wie­sić za­sło­nę prysz­ni­co­wą.

Źródło: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/11386-kabina-prysznicowa-bez-brodzika

Page 1 of 5 12345